Trek (overview)

Trek (overview)

Trek (overview)

Emograms

Spots

Stigi

Emotives, Trek, Museum Sogn & Fjordane, Norway, 2013

Gates

Gates

Gates

Gates
Neskirkja Communty Center
Reykjavík, Iceland
2012

Handschue

Handschue

Handschue

Handschue, TEXT; Kuckei – Kuckei, Berlin, Germany, 2011