Emotional Ladder

Emotional Ladder, Psychosomatics, BANANANAS, Reykjavík, Iceland, 2004